CollegeMATE Podpora

Osoby » Ubytování

Jaké jsou možnosti a omezení evidence dokladů pro ubytovanou osobu?

Pro každé nové ubytování je nutné zadat číslo občanského průkazu nebo pasu (které jsou obvykle součástí smlouvy o ubytování). Systém aktivně zabraňuje tomu, aby bylo možné použít identické číslo dokladu pro více různých osob. V případě pokud by nastala duplicita dokladů, systém neumožní vytvoření nového ubytování.

Jakým způsobem je řešena situace, kdy ubytována osoba přestane být studentem a už nemá nárok na (zlevněné) ubytování?

Tuto situaci je možné řešit několika způsoby. Nejjednodušším je filtrování osob, kterým už skončil semestr (z jakéhokoliv důvodu) a odubytovat je. Druhým přístupem může být využití automaticky překapující se cenové hladiny, při kterém použije systém po ukončení semestru jinou cenovou hladinu (obvykle s vyšší částkou) a osoba zůstane nadále ubytována.

Jakým způsobem, v jakém formátu a v jakých jazycích je možné generování smluv o ubytování?

Nová smlouva o ubytování je automaticky generována vždy při vytvoření nového ubytování (případně změny takových údajů na stávajícím ubytování, které mají vliv na smlouvu). Smlouvy jsou generovány ve formátu PDF z existující šablony (také ve formátu PDF) v libovolném jazyce. Tyto šablony jsou systémem zkopírovány, na přesně určená místa jsou doplněny požadované údaje a doplněná šablona je následně uložena jako nová smlouva o ubytování.

Podporuje systém automatické zveřejňování smluv s anonymizovanými identifikačními údaji pro Centrální registr smluv (pokud to legislativa vyžaduje)?

Ano, kromě smlouvy o ubytování se všemi údaji o ubytované osobě, se vytváří i smlouva s anonymizovanými identifikačními údaji pro Centrální registr smluv (CRZ). Tato smlouva je následně prostřednictvím API CRZ automaticky zveřejněna (obvykle s malým časovým zpožděním pro případné vyřešení chybně zadaných údajů ze strany obsluhy).

Jaká délka platebního období je v systému podporována?

Podporována je libovolná délka platebního období, od jednoho akademického roku, pololetí, čtvrtletí až po týden respektive den (trvání platebního období je vždy libovolný násobek jednoho dne). Rovněž je podporována možnost platebních období různé délky, například: první platební období dvouměsíční a všechny ostatní měsíční. Jediným omezením je že mezi dvěma po sobě následujícími platebními obdobími nemůže existovat prázdné období (platební období musí následovat bezprostředně po sobě).

Jakým způsobem je určena splatnost platby za první ubytování?

Pro první ubytování je možné určit splatnost platby za bydlení manuálně, v kombinaci s rezervačním systémem se však toto datum určuje obvykle automaticky jako jistý počet pracovních dní od schválení rezervace (přičemž za pracovní dny se považují všechny dny kromě víkendů a svátků).

Je v případě ubytování na kratší dobu než jedno platební období možné nevyžadovat platbu za celé platební období?

Ano, v takovém případě je nutné uvést datum, ke kterému se vytváří předpis platby pro poslední (které může být současně i prvním) platební období.

Rozlišuje systém mezi časovým ohraničením ubytování z pohledu plateb a skutečným ubytováním (přítomnosti osoby na pokoji)?

Ano, data ubytování odubytování do určují časové ohraničení pro potřeby plateb, a data ubytování od (skutečné)ubytování do (skutečné) určují skutečné ubytování osoby na daném pokoji.

Osoby » Kauce a škody

Jakým způsobem pracuje systém s kaucí?

Kauce se považuje za běžnou pohledávku s určenou splatností, a k datu splatnosti je odečtena z konta (účtu) osoby. Následně je kauce ke stanovenému datu (pokud je určen) přičtena k účtu osoby zpět, a daná částka se stává dostupnou pro odečet případných existujících pohledávek. V případě, pokud není toto datum určeno, tak se kauce připočítává k účtu osoby až po odubytovaní.

Je možné vybírat různé výšky kaucí od různých osob?

Ano, je možné definovat několik úrovní kaucí podle konkrétních potřeb ubytovacího zařízení.

Jsou škody evidované odděleně pro jednotlivé koleje?

Ano, při evidenci škody se určuje kolej, na které škoda vznikla.

Je v případě škod nutné zadávat konkrétní cenu škody, nebo existuje ceník škod z níž se cena určuje?

Cena kauce i škody se standardně určuje z ceníku (bez možnosti její změny ze strany obsluhy), v případě, pokud jde o nepředvídatelnou škodu (jejíž cena není určena v ceníku), je možné použít speciální typ škody s explicitně určenou cenou.

Jakým způsobem se určuje splatnost škody?

Splatnost kauce i škody je možné určit manuálně, v případě, pokud splatnost není určena manuálně, tak se určí automaticky ke konci aktuálního platebního období.

Je nutné evidovat pokutu (škodu) za manuální napárování platby ručně?

Systém vytváří tento typ škody automaticky, a to okamžitě po manuálním naparováním platby. V případě, pokud ubytována osoba ví dokázat, že chyba nastala na straně banky, je možné tuto škodu manuálně vymazat.

Osoby » Emaily

Jaké jsou možnosti automatického generování emailů?

Emaily je možné generovat při jakékoliv události (přidání, změna, vymazání) údajů v systému, také je možné je plánovat podle času.

Je přímo v systému umožněno manuálně vytváření emailů ze strany obsluhy?

Emaily se generují výlučně automaticky při požadovaných událostech, obsluha nemá možnost systémové emaily vytvářet, modifikovat ani smazat.

Jakým způsobem je zajištěna možnost přímé komunikace obsluhy systému s ubytovanou osobou?

V případě, pokud je při ubytování osobě uvedený email nebo telefonní číslo, je možné na tyto údaje kliknout a následně použít libovolný emailový program, případně program na telefonování (Thunderbird, Outlook, Mail, Skype a další).

Dokáže systém posílat kromě emailů i textové zprávy SMS?

Ano, ovšem pouze za předpokladu, že zákazník má předplacenou SMS bránu, a přístup k ní zajištěn prostřednictvím speciálního API (application programming interface).

Je umožněn přístup k emailům (případně SMS), které byly systémem odeslány?

Ano, všechny odeslané emaily (případně SMS) je možné zpětně zobrazit včetně kompletního obsahu.

Osoby » Platby

Jakým způsobem je řešen propoj mezi ubytovacím systémem a bankou (bankovními výpisy)?

Platby jsou importovány do systému ve formátu XML, který odpovídá normě ISO 20022, přičemž v případě dostupnosti API (application programming interface) ze strany banky je možné zajistit, aby byl tento import plně automatický.

Je možné importovat bankovní výpisy i manuálně (v případě nedostupnosti API na straně banky)?

V případě, že banka nebo bezpečnostní opatření neumožňují přímý přístup k pohybům na účtu, je možné importovat platby i manuálně (ve formátu XML který odpovídá normě ISO 20022).

Jak probíhá párování plateb po importu nových plateb do systému?

Platby jsou přiřazovány příslušným osobám na základě identifikátoru (obvykle variabilní symbol) plně automaticky. Pro zvýšení úspěšnosti párování plateb je identifikátor platby vyhledáván ve všech dostupných položkách (nejen přímo ve variabilním symbolu).

Co se stane, když platbu nelze automaticky napárovat, případně pokud je platba v důsledku nesprávného identifikátoru napárována na nesprávnou osobu?

Při každé nenapárované i automaticky nebo manuálně napárované platbě je možné změnit osobu, které je příslušná platba přiřazena (napárována).

Je možné platbu odpárovat a nechat nenapárovanou (v případě pohybů na účtu, které nesouvisejí s ubytováním)?

Ano, v případě potřeby je možné platbu označit za ignorovanou, následně se tato platba systémem už nijak nezpracovává.

Jak pracuje doporučení párování plateb při platbách, které nebylo možné automaticky napárovat?

V případě, pokud platbu nelze napárovat automaticky (nedostupný nebo chybný identifikátor platby), systém doporučuje osobu níže, které by daná platba mohla patřit. Toto doporučení vychází z historie minulých plateb, které byly přijaty z identického čísla účtu (IBAN).

Osoby » Odečet

Jak často probíhá odečet pohledávek ubytované osoby (přepočet konta)?

Odečet pohledávek probíhá okamžitě při jakékoliv související operaci v systému. Mezi takové operace patří například: přidání, změna nebo vymazání ubytování, škody nebo kauce; automatické nebo manuální napárování platby; změna ceny pokoje a mnohé další.

S jakou granularitou probíhá odečet pohledávek?

Odečet pohledávek je zobrazen na denní bázi, vždy ke konci aktuálního (případně dalšího) platebního období dopředu.

Jaký je rozdíl mezi denním kontem, celkovým kontem a celkovým dluhem?

Denní konto představuje stav odečtu pohledávek k aktuálnímu dni, celkové konto představuje stav odečtu pohledávek ke konci aktuálního (případně dalšího) platebního období a celkový dluh představuje částku z odečtu pohledávek, která je už po splatnosti.

Je možné exportovat průběh odečtu pohledávek ze systému?

Ano, tak jako všechny seznamy (tabulky) v systému je možné exportovat i průběh odečtu pohledávek, a to buď do formátu XLSX nebo CSV.

Jakým způsobem se počítá zákonný úrok, případně smluvní pokuta (pokud je vyžadována)?

Zákonný úrok je počítán v souladu s platnou legislativou (obvykle je definován jako procentuální úrok z opožděné částky za rok). Smluvní pokuta je také počítána jako procentní úrok z opožděné částky, avšak tento úrok je stanoven pro každý den prodlení (ne pro jeden rok).

Je podporována možnost platby za několik platebních období dopředu?

Ano, ubytovaná osoba má možnost vidět předpokládanou kumulativní částku pro více platebních období dopředu. V případě zaplacení vyšší než požadované částky dopředu, je zbylá částka považována za finanční záruku pro budoucí platební období.

Pokoje » Ubytování

Je v případě využívání více kolejí nutné zajišťovat ubytování pro danou osobu na každé koleji odděleně (například při preubytovaní mezi kolejemi)?

Systém pracuje se všemi kolejemi současně (není nasazen samostatně pro každou kolej), proto automaticky ověřuje, zda je daná osoba ubytována na jakékoli koleji a upozorňuje na případné konflikty. Jedna osoba může být ubytována v jednom čase jen na jednom pokoji v rámci všech kolejí, může však platit za více než jedno lůžko na daném pokoji.

Co se stane v případě, že při preubytovaní osoby zapomene obsluha ukončit předchozí ubytování a rovnou vytvoří nové ubytování (například na jiné koleji)?

Vytvořením nového ubytování pro danou osobu se automaticky ukončuje předchozí ubytování této osoby (bez nutnosti ukončit toto ubytování manuálně).

Jakým způsobem je řešena problematika ubytování různých pohlaví na jednotlivých pokojích?

Podporováno je hned několik přístupů: explicitně určené pohlaví pro konkrétní pokoj, automatické stanovení pohlaví pokoje podle aktuálně ubytovaných osob, a také přístup bez omezení pohlaví. V případě, pokud se použije automatické omezení pohlaví, tak toto omezení platí vždy jen v konkrétním časovém intervalu (jeden měsíc mohou na pokoji bydlet muži, další dva týdny ženy, ale nikdy ne více pohlaví současně).

Je možné vyhledávání pokoje podle pohlaví i v případě, pokud má pokoj stanovené pohlaví automaticky (a navíc se mění v čase)?

Ano, osoby ubytované na pokoji určují takzvané automatické pohlaví pokoje v čase, a systém umožňuje podle tohoto automatického pohlaví i vyhledávat.

Jaké způsoby vyhledávání volných pokojů jsou systémem podporovány?

Pokoje lze vyhledávat podle koleje, bloku, názvu, kapacity, volné kapacity (v čase), pohlaví pokoje (i automaticky určeného), ubytovaných osob, jakož i všech ostatních parametrů, které s pokojem přímo či nepřímo souvisejí.

Umožňuje systém zjistit průběžnou obsazenost pokojů?

Ano, systém umožňuje zobrazení obsazenosti pokojů, a to jak celkové obsazenosti, tak i obsazenosti po měsících (vyjádřeno procentuálně nebo počtem lůžkonocí). Systém navíc podporuje predikci obsazenosti pokojů do budoucnosti, přesněji určuje jaká by byla obsazenost pokoje, kdyby na ní zůstaly bydlet aktuálně ubytované osoby.

Pokoje » Ceník

Jaké možnosti evidování cen jsou systémem nabízeny?

Systém umožnuje evidenci cen pokojů pro jednotlivé cenové hladiny dvěma způsoby. Prvním způsobem je explicitní stanovení ceny pro každou cenovou hladinu odděleně, druhým způsobem je určení ceny základní cenové hladiny spolu s koeficienty, které určují ceny ostatních cenových hladin jako příslušný násobek základní cenové hladiny.

Jaký přístup evidence cen pro jednotlivé cenové hladiny je doporučován?

Doporučené je určení jedné ceny pro základní cenovou hladinu a koeficientů které určují ceny ostatních cenových hladin jako příslušný násobek základní cenové hladiny. Výhoda tohoto přístupu je, že v případě změny ceny pokoje stačí změnit cenu základní cenové hladiny a všechny ostatní cenové hladiny se přepočítají automaticky.

Je možné manuálně změnit cenu pro zvolenou cenovou hladinu i v případě, kdy je její cena určena koeficientem jako násobek základního ceníku?

Ano, i v případě když je cena pro danou cenovou hladinu odvozená od základní cenové hladiny (příslušným koeficientem) je možné tuto cenu manuálně přepsat jinou částkou.

Podporuje systém změnu ceníku pro zvolenou cenovou hladinu i během probíhajícího platebního období?

Ano, v případě nutnosti je možné změnit ceník i během probíhajícího platebního období. Pokud splatnost platby za toto platební období již nastala a cena se zvýšila (je vyžadován doplatek), určí systém automaticky datum splatnosti rozdílu mezi původní a novou cenou.

Jaký je rozdíl mezi datem platnosti a datem zveřejnění nového ceníku?

Datum platnosti určuje od jakého data počítá systém odečet pohledávek podle nového ceníku. Datum zveřejnění má vliv na datum splatnosti pohledávky, pro kterou platí nový ceník. V případě, pokud je cena známa dostatečně dopředu (datum zveřejnění) je nový ceník použitý přímo u výzvě k další platbě, v opačném případě se splatnost pohledávky určuje jako příslušný počet pracovních dnů od data zveřejnění nového ceníku.

Jakým způsobem se určuje cena která má být platná pouze pro zvolenou osobu?

Ceníky určují ceny pro jednotlivé pokoje a ne pro jednotlivce. Během procesu ubytování osoby je však přímo při vytváření ubytování možné určit (měsíční) cenu pro jednotlivce, v případě pokud je taková cena určena, tak se cena z ceníků ignoruje.

Finance » Reporting

Jakým způsobem je řešen finanční reporting pro potřeby účetnictví?

Výstupy pro potřeby účetnictví jsou řešeny prostřednictvím reportů generovaných ve formátu XLSX (pro program Excel) a obsahují informace o všech platbách, ubytováních, kaucích i škodách.

Je finanční reporting plně automatizován nebo vyžaduje manuální zásah pro vytvoření reportu?

Finanční reporty se generují v pravidelných intervalech automaticky bez jakéhokoliv zásahu obsluhy, a jsou automaticky odesílány emailem na příslušné finanční nebo účetní oddělení. Z pohledu obsluhy je finanční reporting v rozhraní systému neviditelný.

Jsou finanční výstupy pro reporting společné pro všechny koleje nebo rozdělené po jednotlivých kolejích?

Ve výstupech pro reporting jsou dostupné různé pohledy, pracovat je proto možné jak se společnými výstupy pro osoby, tak i s výstupy pro koleje.

Je součástí finančního reportu i detailní přehled pohybů na bankovním účtu?

Ano, všechny platby z bankovního výpisu spolu s detailními informacemi o jejich stavu (napárovány, nenapárovány případně ignorovány) jsou dostupné ve finančním reportu.

Jakým způsobem je možné ověření správnosti údajů ve finančním reportu?

Pro rychlé ověření správnosti údajů ve finančním reportu je dostupná ověřovací tabulka, která srovnává předpisy plateb a stavy odečtů se stavem konta.

Co v případě, když je potřeba výstupy v reportu filtrovat (například odděleně účtovat studentské a nestudentské ubytování)?

Ve finančních reportech jsou předpřipravené filtry, se kterými je možné pracovat podle potřeby, a to včetně filtrování typu ubytování.